NB! Vi leverer kjemi til klisterbefengte haller. Dette er flekker det er umulig å fjerne med milde produkter. Vårt program Purgoplay består av både sterke og milde produkter hvert til sitt bruk.

Vi leverer anbefalt vernepakke bestående av masker/hansker/øyedusj der kunden ønsker dette.

  • Alle SDS er i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-E
  • Alle datablader ligger på www.ecoonline.no
  • Vi er registrert i Produktregisteret hos Miljøverndepartementet
  • Alle produktene våre er merket henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS]
  • Alle tensidene er lett bionedbrytbare iht formålstjenlig OECD forsøk
  • Ingen av råstoffene i produktet er sannsynlig bioakkumulerbare.
  • Mht fordampning/avdampning av flyktige organiske forbindelser (VOC) så inneholder ikke – – Purgoplay S1 Ekstra og Klisterspray slike stoffer overhodet
  • Purgoplay NN, VV og Dyprens inneholder så små mengder, at når produktet er dosert som angitt på etikett er det ikke forbundet men noen helserisiko for bruker
  • Ingen av produktene er klassifisert som miljøskadelige

 

Vi kan også svare mer utfyllende, men da må vi ha det skriftlig.